ජාතික ජන බලවේගය නාමයෝජනා සදහා අත්සන් තබයි.

0
440
- Advertisement -

මහ මැතිවරණය වෙනුවෙන් ජාතික ජන බලවේගය නාමයෝජනා සඳහා අත්සන් තබයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − nine =