ජාතික ජනබලවේගයේ ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රීධූරය ආචාර්ය හරිනි අරසූරියට.

0
375
- Advertisement -

ජාතික ජනබලවේගයේ ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රීධූරය
ආචාර්ය හරිනි අරසූරියට.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මූලක්තවයෙන් යුතුව ගොඩ නගා තිබෙන ජාතික ජන බලවේගයට හිමි ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය සදහා ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. ඒ සදහා, ජාතික ජන බලවේගයේ නායකත්වය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව ඇති බවද පැවසේ.

ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ කතිකාචාර්යවරියකි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියක ලෙස ඉදිරි කාලය තුළ කටයුතු කිරීම සදහා ඈ විසින් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් නිවාඩු අනුමත කර ගැනීම අවශ්‍යයි. එම කරුණු සම්පූර්ණ කර ගැනීම ගැටළුවකින් තොරව සිදු වුවහොත් ඇගේ නම ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය සදහා නිළ වශයෙන් භාර දීම සිදුවනු ඇති බව පැවසේ.