ජාතික ගීය සිංහල භාෂාවෙන් වගේ මදෙමළ භාෂාවෙනුත් ගායනා කරන යුගයක් ගැන අපි එදා සිහින දැක්ක හැටි…!

0
268
- Advertisement -

ජාතික ගීය සිංහල භාෂාවෙන් වගේ මදෙමළ භාෂාවෙනුත් ගායනා කරන යුගයක් ගැන අපි එදා සිහින දැක්ක හැටි…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − 13 =