ජාතික ගීය සිංහල භාෂාවෙන් වගේ මදෙමළ භාෂාවෙනුත් ගායනා කරන යුගයක් ගැන අපි එදා සිහින දැක්ක හැටි…!

0
156
- Advertisement -

ජාතික ගීය සිංහල භාෂාවෙන් වගේ මදෙමළ භාෂාවෙනුත් ගායනා කරන යුගයක් ගැන අපි එදා සිහින දැක්ක හැටි…!