ජාතික ආදායමෙන් 35% ක් රටේ පෝසත්ම 10% බුක්ති විදියි. රටේ දුප්පත්ම 10%ට හිමි වන්නේ ජාතික ආදායමෙන් 1.8% ක් පමණි.

0
46
- Advertisement -

ජාතික ආදායමෙන් 35% ක් රටේ පෝසත්ම 10% බුක්ති විදියි.
රටේ දුප්පත්ම 10%ට හිමි වන්නේ ජාතික ආදායමෙන් 1.8% ක් පමණි.