ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ තැන්පතු සදහා ගෙවන පොලිය සීයට අටට බස්සයි.

0
2418
- Advertisement -

ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ තැන්පතු සදහා ගෙවන පොලිය සීයට අටට බස්සයි.

වාණිජ බැංකු පොලී අනුපාත පහත දැමීම හේතුවෙන්, ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ස්ථාවර තැන්පතු සදහා ගෙවන පොලියද අඩු කර ඇති බව අද – දිනපතා ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

එමෙන්ම, ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ පොලී ආදායම මත ඔවුන්ට ලබා දී තිබුණු ආදායම් බදු නිදහසද ඉවත් කර ඇති බව පැවසේ.

ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ස්ථාවර තැන්පතු සදහා වාණිජ බැංක සහ බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්, මීට පෙර 9 % සිට 11 % දක්වා වූ ඉහළ පොලියක් ලබා දී තිබුණි.