ජල ගැලූම් නිම්නය මැදින් පාර කැපීම නවතනු..! වනජීවී නිළධාරීන් සදුදා සිට වැඩ වරති.

0
287
- Advertisement -

ජල ගැලූම් නිම්නය මැදින් පාර කැපීම නවතනු..!
වනජීවී නිළධාරීන් සදුදා සිට වැඩ වරති.


පොලොන්නරුව, ජල ගැලූම් නිම්න ජාතික වනෝද්‍යානයට දැඩි හානි කරමින්, වනෝද්‍යානය මැදින් පාර කැපීම වහාම නවත්වන ලෙස වනජීවී නිළධාරීන්, වනජීවී අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් එළැඹෙන 06 වන දා ට පෙර වනජීවී අමාත්‍යවරයා නොගන්නේ නම්, 07 වන දා සිට වැඩ වර්ජනයක් අරඹන බවද වනජීවී නිළධාරීන් අනතුරු හගවා තිබේ.
වනජීවී හා වනසංරක්ෂණ අමාත්‍යවරයා ලෙස සී.බී.රත්නායක මහතා කටයුතු කරයි.