ජය කාටද..? දැනට ජෝ බයිඞ්න් ඉදිරියෙන්.

0
293
- Advertisement -

ජය කාටද..?
දැනට ජෝ බයිඞ්න් ඉදිරියෙන්.


ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණයේ මෙතෙක් ප‍්‍රකාශිත ප‍්‍රතිඵල අනුව, ඩිමොක‍්‍රටික් පක්ෂයේ අපේක්ෂක ජෝ බයිඞ්න් ඉදිරියෙන් සිටියි.

ප‍්‍රධාන ඡන්ද විමසීමට සමගාමීව පවත්වන ”එක්සිට් පෝල්” යනුවෙන් හදුන්වන ඡන්ද විමසීමට අනුවනම්, මෙවර ඡන්දයෙන් ඩිමොක‍්‍රටික් පක්ෂයේ ජෝ බයිඞ්න් ජයගැනීමට නියමිත ය.

කාන්තාවන්ගෙන් බහුතරයකගේත්, කළු ඇමරිකානුවන් සහ වෙනත් සුළු ජාතීන් සහ උසස් අධ්‍යාපනයක් ලබා ඇති ඇමරිකානුවන්ගේත් කැමැත්ත දිනා ගැනීමට ජෝ බයිඞ්න් සමත්ව සිටියි.