ජයරුවන් බණ්ඩාර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස පත් කෙරේ.

0
262
- Advertisement -
Share
56 / 100

දොස්තර ජයරුවන් බණ්ඩාර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස පත් කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − 8 =