ජපාන විදේශ රාජ්‍ය ඇමතිනිය අග්‍රාමත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමු වෙයි

0
779
- Advertisement -

ජපාන විදේශ රාජ්‍ය ඇමතිනි ටොශිකෝ අබේ මහත්මිය අතුලු පිරිස අද 12දින අග්‍රාමත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අරලියගහ මන්දිරයෙදි හමුවු අවස්ථව