ජනාධිපති හිටපු කා‍ර්‍ය මණ්ඩල ප්‍රධාණීට හා දැව සංස්ථාවේ හිටපු සභාපතිට නඩු

0
626
- Advertisement -

රුපියල් මිලියන 20ක අල්ලසක් ගැනීමේ චෝදනාවට ජනාධිපති හිටපු කාර්‍ය මණ්ඩල ප්‍රධාණී හා දැව සංස්ථාවේ හිටපු සභාපතිට විශේෂ මහ අධිකරණයේ නඩු පවරයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + six =