ජනාධිපති යන විට හෙලිකොප්ටර් දෙකක් යන්නේ ඇයි…? හේෂා අසයි.

0
158
- Advertisement -

ජනාධිපති යන විට
හෙලිකොප්ටර් දෙකක් යන්නේ ඇයි…?
හේෂා අසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 1 =