ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස සුදේව හෙට්ටිආරච්චි පත් කරයි.

0
726
- Advertisement -

ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස
සුදේව හෙට්ටිආරච්චි පත් කරයි.


ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස, ප‍්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී සුදේව හෙට්ටි ආරච්චි මහත් කර තිබෙන බව, ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වාර්තා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − twelve =