ජනාධිපති ඝාතන කුමන්ත්‍රණ කතාවක් ගොතා ඩී.අයිජී.නාලක සිල්වා අත් අඩංගුවට ගැනීමට සැලැස්වීමcපාස්කු ප්‍රහාරයේ මහමොළකරුවන්ගේ වැඩක්..!

0
209
- Advertisement -

ජනාධිපති ඝාතන කුමන්ත්‍රණ කතාවක් ගොතා
ඩී.අයිජී.නාලක සිල්වා අත් අඩංගුවට ගැනීමට සැලැස්වීම
පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහමොළකරුවන්ගේ වැඩක්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + seventeen =