ජනාධිපති කොමිසමෙන් පැමිණිලිකරුවන්ට නඩු දැමීමඅධිකරණයට කරන ලද අපහාසයකි.

0
155
- Advertisement -

ජනාධිපති කොමිසමෙන් පැමිණිලිකරුවන්ට නඩු දැමීමඅධිකරණයට කරන ලද අපහාසයකි.