ජනාධිපතිවරණය කල් දාන්න කාටවත් ම ඉඩ දෙන්නේ නෑ..!

0
816
- Advertisement -

මුලින්ම පැවැත්විය යුත්තේ පලාත් සභා මැතිවරණය යැයි, මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප‍්‍රිය මහතා පවසයි. පලාත් සභා මැතිවරණය කලින් පැවැත් වීම, නියමිත කාලයේ දී ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට බාධාවක් නොවන බවද ඒ මහතා පවසයි. පලාත් සභා මැතිවරණය කලින් පැවැත්විය යුතු නිසා, මේ වසර අවසන් වීමට පෙර පැවැත්විය යුතු ජනාධිපතිවරණය කල් දමන්නට කිසිවෙකු උත්සාහ කරන්නේ නම්, මැතිවරණ කොමිසම කිසිසේත්ම එකී උත්සාහය සඵල කර ගැනීමට ඉඩ නොදෙන බවද මැතිවරණ කොමිසයේ සභාපති, මහින්ද දේශප‍්‍රිය මහතා පවසයි.