ජනවාරි 05 වන දා සිට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආවරණය කිරීමට මාධ්‍යයට අවසර ලැබේ.

0
234
- Advertisement -

ජනවාරි 05 වන දා සිට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආවරණය කිරීමට මාධ්‍යයට අවසර ලැබේ.


නව වසරේ පළමු පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය ජනවාරි මාසයේ පස්වනදා ආරම්භ වන අතර, කොරෝනා පාලනයට අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය රෙගුලාසීන්ට යටත්ව, පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආවරණය කිරීමේ අවසරය මාධ්‍ය සදහා ලබා දීමට අද රැුස් වූ පාර්ලිමේන්තු ව්‍යාපාරික කමිටුව තීරණය කර තිබේ.

පසුගිය අයවැය විවාදය ආවරණය කිරීමේ අවස්ථාව මාධ්‍යයට නොලැබුණු අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂයේ දැඩි විරෝධයද එල්ල වී තිබුණි.