“ජනවාරි පළමු වැනිදා සිට වතුකම්කරුවකුගේ දිනෙක වැටුප රුපියල් දහසක් බවට පත් කරනවා.” අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ.

0
211
- Advertisement -

“ජනවාරි පළමු වැනිදා සිට වතුකම්කරුවකුගේ දිනෙක වැටුප රුපියල් දහසක් බවට පත් කරනවා.” අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ.


ලබන වසරේ ජනවාරි පළමු වැනිදා සිට, වතුකම්කරුවකුගේ දිනෙක වැටුප රුපියල් දහසක් බවට පත් කරන බව අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ලබන වසර සදහා වූ අයවැය ඉදිරිපත් කරමින්, අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියේ ය.