ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය තුමනි, ඔබේ යුතුකම මාධ්‍ය මර්දනය කිරීම නොවේ;මාධ්‍ය නිදහස තව තවත් තහවුරු කිරීමයි.

0
193
- Advertisement -

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය තුමනි, ඔබේ යුතුකම මාධ්‍ය මර්දනය කිරීම නොවේ;මාධ්‍ය නිදහස තව තවත් තහවුරු කිරීමයි.