ජනපති සමග සාකච්ඡුා අසාර්ථකයි. වරාය වෘත්තීය සමිති පවසයි.

0
297
- Advertisement -

ජනපති සමග සාකච්ඡුා අසාර්ථකයි.
වරාය වෘත්තීය සමිති පවසයි.


කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති තත්ත්වය විසදා ගැනීම සදහා, ජනාධිපතිවරයා සමග ඊයේ පැවති සාකච්ඡුා අසාර්ථක වූ බව, ඊට සහභාගී වූ වරාය වෘත්තීය සමිති පවසයි.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ අයිතියෙන් 49%ක කොටස් ඉන්දීය සමාගමකටත්, ඉතිරි 51% වරාය අධිකාරියටත් අයත් වන පරිදි ගිවිසුමකට එළැඹීමට රජය ගෙන තිබූ තීරණයේ වෙනසක් සිදු නොවන බව ජනාධිපතිවරයා සමග පැවති සාකච්ඡුාවෙන් තහවුරු වූ බව වෘත්තිය සමිත පවසයි.

නැගෙනහිර පර්යන්තයේ අයිතිය සියයට සියයක් වරාය අධිකාරිය සතුවිය යුතු යැයි වෘත්තීය සමිති ඉල්ලා සිටියි.