ජනපති තුමනි, බැදුම්කර වංචාවටත් වඩා විශාල සීනි බදු වංචාවක් සිදුව තිබිය දී ත් ඔබේ රජය තුළ වංචාවට ඉඩක් නෑ කියන්නේ කෙසේද..?

0
148
- Advertisement -

ජනපති තුමනි, බැදුම්කර වංචාවටත් වඩා විශාල
සීනි බදු වංචාවක් සිදුව තිබිය දී ත්
ඔබේ රජය තුළ වංචාවට ඉඩක් නෑ කියන්නේ කෙසේද..?