ඡන්දය දැමීම සදහා සියළු සුදුසුකම් සහිත 2000 කට වඩා වැඩි පිරිසකට ඡන්දය අහිමි වේ.

0
358
- Advertisement -

ඡන්දය දැමීම සදහා සියළු සුදුසුකම් සහිත
2000 කට වඩා වැඩි පිරිසකට ඡන්දය අහිමි වේ.

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සදහා ඡන්දය භාවිතා කිරීමේ සියළු සුදුසුකම් සපුරා ඇති දෙදහසකට වඩා වැඩි පිරිසකට, ඡන්දය භාවිතා කිරීමේ අවස්ථාව මග හැරී ඇති බව වාර්තා වේ. මේ තත්ත්වයට හේතු වී ඇත්තේ, කොරෝනා වසංගතයයි.

කොරෝනා ආසාදනය වීමේ අවදානම ඇති විශාල පිරිසක් රට පුරා පිහිටි නිරෝදායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින බැවින්, ඔවුන්ට මෙම මහමැතිවරණයේ දී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය අහිමි වී තිබේ.

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය අහිමි වූ මුළු පිරිස දෙදහස ඉක්මවන බව ද වාර්තා වේ.