ඡන්දය ගණන් කිරීම අද පෙරවර 7.00 ට ආරම්භ වේ. පළමු ප්‍රතිඵලය සන්ධ්‍යා තේ පානයට පෙර.

0
375
- Advertisement -

ඡන්දය ගණන් කිරීම අද පෙරවර 7.00 ට ආරම්භ වේ.
පළමු ප්‍රතිඵලය සන්ධ්‍යා තේ පානයට පෙර.

ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 71 කදී අද පෙරවරු හතට සහ පෙරවරු අටට, ඡන්දය ගණන් කිරීම ආරම්භ වන බව මැතිවරණ කොමිසම සදහන් කරයි.

පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය සන්ධ්‍යා තේ පානයට පෙර ලබා දීමට හැකි වනු ඇති බවත්, සමස්ත ප්‍රතිඵලය මැදියම් රාත්‍රියට පෙර නිකුත් කිරිමට හැකි වෙනු ඇති බවත්, මැතිවරණ කොමිසම විශ්වාසය පළ කරයි.

මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම හෙට දිනය තුළ සිදු කිරීම හැකි වෙනු ඇතියි මැතිවරන කොමිසම ප්‍රකාශ කරයි.