චොකා මල්ලී සමඟ එකට මරණ දඩුවම ලබා සිටින – ප්‍රාදේශීස සභා සභාපතිවරයා ද, සභා රැස්වීම් සදහා යෑමට අවසර ඉල්ලයි.

0
159
- Advertisement -

චොකා මල්ලී සමඟ එකට මරණ දඩුවම ලබා සිටින –
ප්‍රාදේශීස සභා සභාපතිවරයා ද සභා රැස්වීම් සදහා යෑමට අවසර ඉල්ලයි.

මිනීමැරුම් චෝදනාවකට වරදකරු වී, මරණ දඩුවම ලබා දැනට බන්ධනාගාරගතව සිටින, කහවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති, වජිර දර්ශන ද සිල්වා යන අය, ප්‍රාදේශීය සභා රැස්වීම් සදහා සහභාගී වීමට අවසර ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි ඇති බව වාර්තා වේ.

අදාල ඉල්ලීම පිළිබදව, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතා බන්ධනාගාර හා පුනරුත්තාපන කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වරයා වෙත යොමු කර තිබේ.