චෙක් ජනරජය; රුසියානු රාජ්‍ය තාන්ත‍්‍රිකයන් 18 දෙනෙකු පිටුවහල් කරයි.

0
117
- Advertisement -

චෙක් ජනරජය; රුසියානු රාජ්‍ය තාන්ත‍්‍රිකයන් 18 දෙනෙකු පිටුවහල් කරයි.

චෙක් ජනරජය රුසියානු රාජ්‍ය තාන්ත‍්‍රිකයන් 18 දෙනෙකු රටින් නෙරපා හරියි.

2014 වසරේ චෙක් ජනරජයේ අවි ගබඩාවක සිදු වූ පිපිරුම පිටුපස රුසියානු බුද්ධි අංශ සිටින බවත්, රාජ්‍ය තාන්ත‍්‍රිකයන් ලෙස සිය රට තුළ සිටිමින් ඔවුන් මෙය සැලසුම් කර ඇති බවටත් චෝදනා කරමින්, රුසියානු රාජ්‍ය තාන්ත‍්‍රිකයන් 18 දෙනෙකු සිය රාජ්‍යයෙන් පිටුවහල් කිරීමට චෙක් ජන රජය පියවර ගෙන තිබේ.

රටින් පිටවන ලෙස චෙක් රජය රුසියානු රාජ්‍ය තාන්ත‍්‍රිකයන්ට පැය 72 ක කාලයක් ලබා දී තිබේ.

චෙක් ජන රජයේ මෙම පියවරට ප‍්‍රතිචාරයක් ලෙස, රුසියාව ද, සිය රට තුළ සිටින චෙක් රාජ්‍ය තාන්ත‍්‍රිකයන් 20 දෙනෙකු පිටුවහල් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.
ඒ සදහා පැයි විසි හතරක කාලයක් ඔවුන් ලබා දී තිබේ.