චීනයෙන් ඩොලර් බිලියන 1.5 ක ණයක්.

0
405
- Advertisement -

චීනයෙන් ඩොලර් බිලියන 1.5 ක ණයක්.

මේ මාසය තුළ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඩොලර් බිලියන 1.5 ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීම සදහා චීනය සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා පවසා තිබෙ.
මේ අතර, ඉන්දීය මහබැංකුවෙන් ලබාගෙන තිබුණු ඩොලර් මිලියන 400 ක ණය පහසුකම, මේ සතිය තුළ සමතයකට පත් කර ඇති බව ද වාර්තා වේ.