චීනයෙන් ගෙන් වූ කල් ඉකුත් වූ සැමන් ටින් ලක්ෂ 10 ක් වෙළද පොළට.

2
1963
- Advertisement -

චීනයෙන් ගෙන් වූ කල් ඉකුත් වූ සැමන් ටින් ලක්ෂ 10 ක්
වෙළද පොළට.

චීනයෙන් ආනයනය කරන ලද ටින් මාළු කන්ටේනර් 25 ක අඩංගු ටින්මාළු ටින් ලක්ෂ 10 ක පමණ ප්‍රමාණයක්, ඒවා පරිභෝජනය සදහා නුසුදුසු බවට නිර්දේශ කර තිබියදී වෙලද පොළට නිකුත් කර ඇති බව මාධ්‍ය මගින් අනාවරණය කර තිබේ.

චීනයෙන් ආනයනය කරන ලද මෙම ටින් මාළු කන්ටේනර් විසි පහේ අඩංගු ටින් මාළු, මිනිස් පරිභෝජනය සදහා සුදුසු නොවන බව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය දැනුම් දී තිබේ. ඒ අනුව, එම ටින් මාළු තොගය, නැවත චීනයට යැවීමට නියෝග කර තිබුණද, ආනයන කරු විසින් කරන ලද අභියානයක් සලකා බලා, නැවත එම ටින් මාළු තොගයෙන් වැඩි සාම්පල ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය මගින් පරීක්ෂාවට ලක් කර තිබේ.

මුල් අවස්ථාවේ දී, පරිභෝජනයට නුසුදුසු බවට නිර්දේශ කර තිබුණු එම ටින් මාළු තොගය, දෙවන වර පරීක්ෂාවෙන් පසුව, නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින්ම නිර්දේශ කර තිබේ.

මුල් වතාවේ දී පරිභෝජනයට නුසුදුසු බවට නිර්දේශ කරන ලද එම ටින් මාළු තොගය, දෙවන වතාවේ දී පරිභෝජනය සදහා සුදුසු ලෙස නිර්දේශ කරන ලද්දේ ඇයි ද යන්න ප්‍රශ්නයකි.