චිත‍්‍ර අදින තරුණයන්ට ජනපතිගෙන් පැසසුම්.

0
1256
- Advertisement -

නගර සහ මං මාවත් අලංකාරව පත්වාගෙන යෑමේ අරමුණෙන්, තාප්ප සහ අත්හැර දමා තිබෙන ගොඩ නැගිලිවල සිතුවම් අදින තරුණ තරුණියන් වෙත ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපකෂ මහතා ඔහුගේ ප‍්‍රශංසාව පළ කර තිබේ.