චමින්ද වාස්ට ඩොලර් 200 ක් දෙන්න බෑ. හැබැයි ඩොලර් තිස්දාහක් දීලා ටොම් මූඩිව ගන්නවා.

0
192
- Advertisement -

චමින්ද වාස්ට ඩොලර් 200 ක් දෙන්න බෑ.
හැබැයි ඩොලර් තිස්දාහක් දීලා ටොම් මූඩිව ගන්නවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − twelve =