චම්පිකගේ ප‍්‍රශ්නයට අජිත් නිවාඞ් උත්තර නොදෙයි..! ප‍්‍රශ්නය හැන්සාඞ් වාර්තාවෙන්ද ඉවත් කරයි.

0
301
- Advertisement -

චම්පිකගේ ප‍්‍රශ්නයට අජිත් නිවාඞ් උත්තර නොදෙයි..!
ප‍්‍රශ්නය හැන්සාඞ් වාර්තාවෙන්ද ඉවත් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × five =