චමල්ට තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයක්.

0
185
- Advertisement -
Share
8 / 100

චමල්ට තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයක්.


දැනට දරන වාරිමාර්ග අමාත්‍යතුමා සහ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ අමාත්‍ය ධූරයන් අමතරව, රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ස්වදේශකටයුතු, ආපදා කළමණාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලෙස, ජනාධිපති ෙලෙස, ජනාධිපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 7 =