චමල්ට කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයට අමතරව, රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක්.

0
1236
- Advertisement -

මහවැලි සංවර්ධන සහ කෘෂිකර්ම කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස මීට පෙර දිවුරුම් දුන් චමල් රාජපක්ෂ මහතාට, ඔහු දරන කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයට අමරතව, තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් ද අද හිමි විය. ඒ අනුව, අද දිනයේ දී චමල් රාජපක්ෂ මහතා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේ ය.

ජනාධිපතිවරයා විසින් අද දිනයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 35 දෙනෙකු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු 03 දෙනෙකු පත් කරනු ලැබුවේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + five =