ගෝඨාභයගේ නඩුව ජුනි 19 සිට විභාගයට

0
851
- Advertisement -

ගෝඨාභය රාජපක්ෂට එරෙහි ඩී.ඒ රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරයේ නඩුව ජුනි 19 සිට විභාගයට ගැනීමට විශේෂ මහ අධිකරණය තීරණය කරයි,