ගෝඨාගෙ ඇවන්ට් ගාඩ් නඩුව කල් යයි.

0
783
- Advertisement -

ඇවන්ට් ගාඩ් නඩුවෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුලු 8ක් නිදහස් කිරීමට අහියාචනාධිකරණය දුන් නියෝගයේ පිටපතක් නොලැබීමෙන් නඩුව සැප්තැම්බර් 23 තෙක් කල් තැබේ.