ගෝඨාගමනය

0
586
- Advertisement -

අද උදෑසන දිවයිනට පැමිණි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඔහුගේ ආධාර කරුවනු විසින් උණුසුම් ලෙස පිළිගත් ආකාරය.