ගොනා හැරෙන්නේ පොල් පැලේටම තමයි. මරණ දඩුවම ලැබුවත් කල් කි‍්‍රයාව හොද නං නිදහස් කරනවාලූ..!

0
146
- Advertisement -

ගොනා හැරෙන්නේ පොල් පැලේටම තමයි. මරණ දඩුවම ලැබුවත් කල් කි‍්‍රයාව හොද නං නිදහස් කරනවාලූ..!