ගෙදර වැසිකිලියත් ගජමිතුරු ව්‍යාපාරිකයෙක්ගේ ඒකාධිකාරයකට භාර දුන්නා.

0
24
- Advertisement -

ගෙදර වැසිකිලියත්
ගජමිතුරු ව්‍යාපාරිකයෙක්ගේ
ඒකාධිකාරයකට භාර දුන්නා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 5 =