ගිලන් රථයක මිල අපේ කාලයට වඩා දෙගුණයකින් වැඩි උනේ කොහොමද… ?

0
199
- Advertisement -

ගිලන් රථයක මිල
අපේ කාලයට වඩා දෙගුණයකින් වැඩි උනේ කොහොමද… ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + fourteen =