ගෑණු ළමයි එපා…! ටි‍්‍රනිටි විද්‍යාලයේ උද්ඝෝෂණයක්.

0
803
- Advertisement -

විද්‍යාලයීය පරිපාලනය විසින් “ලන්ඩන් ඒලෙවල්” අංශයට ඇතුළත් වී උසස් පෙළ හැදෑරීමට බාලිකාවියන් සීමිත පිරිසකට අවසර ලබා දීමට එරෙහිව, ටි‍්‍රනිටි විද්‍යාලයේ උසස් පෙළ ශිෂ්‍යයන් විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර තිබේ.