ගැහැණු දරුවන් ඉපදෙන්නේ නැති ගම්මාන 132 ක්.

0
841
- Advertisement -

උතුරු ඉන්දියාවේ නිශ්චිතව හදුනා ගත් ගම් 132 ක් තුළ,
පසුගිය මාස තුනට එකදු ගැහැණු දැරිවියක හෝ ඉපදී නැති බව වාර්තා වේ.

මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීමට හේතුව, ඉපදෙන්නට සිටින ගැහැණු කළල විනාශ කිරීම ද යන සැකය බලධාරීන්ට මතුව තිබේ.

ඉන්දියානුවන් තුළ තවමත් ගැහැණු දරුවන්ට වඩා පිරිමි දරුවන් අපේක්ෂා කරන තත්ත්වයක් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 1 =