ගැඹිණි මව්වරුන්ට ලබා දුන් විසිදහසේ පෝෂණ මල්ල නවතී..!

0
1550
- Advertisement -

2015 බලයට පැමිණි යහපාලන රජය විසින්,ගැඹිණි මවුවරුන් සදහා ලබා දුන් රුපියල් විසි දහසක් වටිනා පෝෂණ මල්ල නව රජය විසින් මේ වන විට නවත්වා ඇති බව වාර්තා වේ.

මසකට රුපියල් දෙදෙහස ගණනේ මාස දහයක් දක්වා වශයෙන් මෙම පෝෂණ මල්ල සෑම ගැඹිණි මාතාවකටම ලබා දෙමින් තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + fifteen =