ගම්වල දුප්පත් දරුවන්ට කියනවා ඉස්කෝලේ එද්දී සැනිටයිසර් බෝතලයක් අරන් එන්ඩ කියලා. සැනිටයිසර් නිෂ්පාදනය කරන්නේ තවත් එක ගජ මිතුරෙක්.

0
231
- Advertisement -

ගම්වල දුප්පත් දරුවන්ට කියනවා
ඉස්කෝලේ එද්දී සැනිටයිසර් බෝතලයක් අරන් එන්ඩ කියලා.
සැනිටයිසර් නිෂ්පාදනය කරන්නේ තවත් එක ගජ මිතුරෙක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − fourteen =