ගම්මන්පිල කියනවා තෙල් ටැංකි ටික ගත්තා කියලා.ඉන්දියාව කියනවා එහෙම දුන්නේ නෑ කියලා.

0
391
- Advertisement -

ගම්මන්පිල කියනවා තෙල් ටැංකි ටික ගත්තා කියලා.ඉන්දියාව කියනවා එහෙම දුන්නේ නෑ කියලා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − 5 =