ගම්පෙරළිය තව තර වෙයි…!

0
621
- Advertisement -

ගම්පෙරළිය ව්‍යාපෘතිය සඳහා රජය වෙන් කර ඇති රුපියල් බිලියන 15 ට අමතරව, තවත් රුපියල් බිලියන 10 ක් වෙන් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු සහ ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වරයා පවසයි.