ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඇදිරි නීතිය පනවා ඇති පොලිස් බල ප්‍රදේශ මොනවා ද..?

0
915
- Advertisement -

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඇදිරි නීතිය පනවා ඇති
පොලිස් බල ප්‍රදේශ මොනවා ද..?


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පහත දැක්වෙන පොලිස් බලප්‍රදේශ සදහා අද සන්ධ්‍යාවේ 6.00 සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඇදිරි නීතිය පනවා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 − one =