ගංජා වැටලීමට ගිය පොලිස් නිළධාරින් සමග ගම්වැසියන් ගැටෙයි.

0
333
- Advertisement -

බණ්ඩාරගම – අටළුගම, මාරව ප්‍රදේශයේ ගංජා වැටලීමට ගිය පොලිස් නිළධාරින් සහ ප්‍රදේශවාසින් අතර උණුසුම් තත්වයක් හටගෙන ඇත.