ක‍්‍රීඩා අමාත්‍යංශයට ජිම් කට්ටල මිලදී ගැනීමේ දී ටෙන්ඩර් මගඩියක්..!

0
309
- Advertisement -

ක‍්‍රීඩා අමාත්‍යංශයට
ජිම් කට්ටල මිලදී ගැනීමේ දී
ටෙන්ඩර් මගඩියක්..!

ක‍්‍රීඩා අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ක‍්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සදහා කාය වර්ධන උපකරණ කට්ටල මිල දී ගැනීමට අදාලව – ටෙන්ඩර් පටිපාටිය උල්ලංඝණය වී ඇති බවට බරපතල චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ.

ක‍්‍රීඩා අමාත්‍යංශය විසින් කැදවා තිබුණු ටෙන්ඩරය සදහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබූ සමාගම් දෙකේම ලිපිගොනුවල අඩුපාඩු පවතින අතර, වැඩි මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබුණු සමාගමෙන් ජිම් කට්ටල මිලදී ගැනීමට සූදානම් වන බව පැවසේ.

මේ සදහා පත්කරන ලද විශේෂඥ කමිටුව, වැඩි මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබෙන සමාගමෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට අනුමැතිය දී ඇති බව වාර්තා වේ.

එක් සමාගමක් විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන මිල ගණන රුපියල් මිලියන 74 ක් වන අතර අනෙක් සමාගම ඉදිරිපත් කර තිබෙන මිල රුපියල් මිලියන 66 කි.

dailymirror.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × five =