කෝවිඞ් අරමුදලට ලැබුණ මිලියන 1525 න්, මිලියන 35 ක් පී.සී.ආර්. පරීෂණ සදහා ලබා දෙයි.

0
331
- Advertisement -

කෝවිඞ් අරමුදලට ලැබුණ මිලියන 1525 න්,
මිලියන 35 ක් පී.සී.ආර්. පරීෂණ සදහා ලබා දෙයි.

කෝවිඞ්, සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල සදහා ලැබී තිබෙන රුපියල් මිලියන 1525 ක මුදලෙන් රුපියල් මිලියන 35 ක මුදල් ප්‍රමාණයක් පීසීආර් පරීක්ෂණ සිදුකිරීම සදහා වෙන්කර ඇති බව බව වාර්තා වේ.

තවත් රුපියල් මිලියන 34 ක් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සදහා අවශ්‍ය ටෙස්ට් කිට් මිලදී ගැනීමට වෙන් කිරීමට නියමිත ය. මෙම මිලියන 34 වෙන් වන්නේ ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය වෙනුවෙනි. ඊට අමතරව, යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ රසායනාගාර පහසුකම් දියුණු කිරීම සදහා තවත් මිලියන 2.5 ක මුදලක් මෙම අරමුදලෙන් වෙන් කරන බව පැවසේ.