කෝප් කමිටු රැස්වීම් සජීවී විකාශය අත්හිටුවයි.

0
539
- Advertisement -

කෝප් කමිටු රැස්වීම් සජීවී විකාශය අත්හිටුවයි.

කෝප් කමිටුවේ සජීවී විකාශය අත් හිටුවීමට රජය තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.
මීට පෙර පැවති යහපාලන රජය සමයේ දී, කෝප් කමිටු රැස්වීම් සහ කෝප් කමිටුවේ විමර්ෂණ කටයුතු සජීවීව විකාශය කරන ලදී.

කෝප් කමිටු රැස්වීම් සජීවීව විකාශය අත් හිටුවීමට රජය ගෙන තිබෙන තීරණය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු විරෝධය පළ කරති.