කොළඹ වරාය නගරයට බදු සහන රැසක් දීලා තියෙනවා..! බදු සහන දුන්නම මොන ක්‍රමේටද වරාය නගරයෙන් අපට ආදායම් එන්නේ..?

0
188
- Advertisement -

කොළඹ වරාය නගරයට බදු සහන රැසක් දීලා තියෙනවා..!
බදු සහන දුන්නම මොන ක්‍රමේටද
වරාය නගරයෙන් අපට ආදායම් එන්නේ..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × one =