කොළඹ මධ්‍යම පන්තියට විමල් වීරවංශ දැකලා දැකලා එපා වුණා.ඒ නිසා සරත් වීරසේකරට ඡුන්දය දුන්නා.

0
204
- Advertisement -

කොළඹ මධ්‍යම පන්තියට විමල් වීරවංශ දැකලා දැකලා එපා වුණා.ඒ නිසා සරත් වීරසේකරට ඡුන්දය දුන්නා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 14 =